මං සචින්

ලියපු හැම බම්බුවම අස්ථාන ගත නොවී තැන්පත් කර තියන්ඩ ඕනේ නිසා මෙතන එකතු කරන්ඩයි යන්නේ